Základní umělecká škola Starý Plzenec

Ukončování studia

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

Žák přestává být žákem školy:

  • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
  • jestliže byl vyloučen ze školy podle § 31 odst. 2 až 4 školského zákona
  • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
  • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín

O ukončení vzdělávání v případě nevykonání závěrečné zkoušky, hodnocení stupněm neprospěl nebo neuhrazení úplaty za vzdělávání je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

Žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka o ukončení studia mimo obvyklý režim (dokončení jednotlivých stupňů studia) je možno podat řediteli školy na konci školního roku, případně v pololetí školního roku. Mimořádná žádost, podaná v průběhu pololetí, musí obsahovat prokazatelné zdůvodnění objektivně závažných příčin vyžadujících předčasné ukončení studia.

Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák může řediteli školy podat rovněž žádost o přerušení studia. Žádost se řídí stejnými pravidly jako žádost o ukončení studia, musí však mít přesně stanovenou délku přerušení studia a dobu opětovného nástupu.

Žádost o ukončení nebo přerušení studia naleznete v dokumentech ke stažení.

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com