Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Základní umělecká škola
Starý Plzenec

Literárně-dramatický obor - charakteristika

Literárně-dramatický obor směřuje k osobnostně-sociálnímu rozvoji žáků prostřednictvím her, cvičení a dramatických improvizací a zároveň vychovává k divadelnímu umění. Dramatická výchova využívá i prostředků dalších druhů umění (např. literárního, výtvarného a hudebního), se kterými se do jisté míry prolíná. Tento obor dává jedinci příležitost k sebevyjádření uměleckými prostředky a také k projevení citů a vnitřních prožitků, které jsou v běžném životě kontrolovány a usměrňovány.

Vzdělání z oboru lze využít v oblastech vyžadujících komunikační dovednosti a empatii, ale také při přípravě pro budoucí studium v oblasti divadelní tvorby.

Hlavní činností přípravného dramatického studia je hra, jejíž pomocí je dítěti umožněno navazování kontaktů a utváření vztahů se spolužáky při společné skupinové práci. Žáci si osvojují určité způsoby chování (pomáhat slabším, vnímat druhé...), procvičují a rozvíjejí své tělesné funkce (motoriku, pohybovou koordinaci, hbitost) a rozšiřují si dosavadní smyslovou zkušenost díky práci s různými materiály a předměty. Děti si vyzkoušejí základní sociální nebo pohádkové role, které pozorují, ale samy je ve skutečnosti zastávat nemohou (např. maminka, rytíř, déšť). Neopomenutelnou součástí přípravného dramatického studia je také hudebně-rytmická výchova, která se přímo či nepřímo prolíná se všemi ostatními činnostmi. Žáci se seznamují s literaturou – vzhledem k jejich věku se zde nejčastěji pracuje s pohádkami a říkadly.

V I. stupni dramatického oboru se rozvíjí osobnost a schopnosti žáků v komplexním působení různých způsobů vyjadřování pohybem, řečí, hudbou, zpěvem, psaným slovem, mimikou, prací s loutkou či s rekvizitou. Při výuce se využívá široká škála aktivit, her a způsobů práce, které podněcují sebepoznání a sebeovládání. Postupně jsou pak tyto schopnosti využívány pro tvorbu kolektivních i individuálních dramatických výstupů.

Ve II. stupni dramatického oboru je kladen důraz na samostatnost a schopnost vyjádření vlastních názorů. Žáci si vyhledávají a přinášejí vlastní literární předlohy a témata, na kterých společně pracují. Seznamují se s dějinami a teoriemi dramatické tvorby a věnují se hudebně hlasové průpravě, ať už při práci skupinové či individuální. Nejdůležitější místo pro další vzdělávání má příprava divadelního představení. Pro žáka je důležité, aby si prošel celým procesem jeho tvorby, tzn. průběhem přípravy představení, procesem hraní i procesem sebereflexe. Tím získává nové zkušenosti a je obohacen například i skrze nezdary.

ZUŠ Starý Plzenec

Raisova 2
332 02 Starý Plzenec

Tel.: 377 966 167

E-mail: zus@zusstaryplzenec.cz

© 2007 - 2024 ZUŠ Starý Plzenec
FoxprofiLogo Foxprofi